Политика по управление

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕМП-ПБ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И ШОСЕЙНИ ПЪТИЩА

С настоящата декларация ние искаме да обявим нашата политика по управление. Успехът на всяко предприятие зависи от способността му да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, персонал и заинтересовани страни. Усилията ни са насочени към ефикасно управление на процесите, оказващи влияние върху системата за управление, включително обучение и квалификация на персонала, като предпоставки за постигане на значителна рентабилност в нашите услуги за краен икономически просперитет. Нашата основна цел е трайно присъствие на пазара на строителни услуги в областта на пътищата. Политиката е прилагана постоянно и осигуряваме качествено извършване на нашите дейности с минимален риск за околната среда и със съответните необходими помещения и безопасни работни условия за всички служители. Качеството на нашата работа, както и удовлетвореността на нашите клиенти са главна наша цел, с която е ангажиран целият ни персонал. Наша основна цел е непрекъснато усъвършенстване и подобряване на условията за работа на всички наши служители и работници, за повишаване на тяхната компетентност и екологично поведение, както и намаляване до минимум въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването й. В тази връзка ръководството на дружеството е определило и документирало политиката си по управление, която е рамка за определяне на нашите цели, които се преразглеждат периодично. В своята дейност ние се стремим да подобряваме качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, като предприемаме подходящи мерки за недопускане на отклонения от изискванията на клиентите и от действащите нормативни разпоредби. Рьководството е осигурило подходящи условия, за да даде възможност на служителите от цялото дружество да изпълнят своите отговорности за управление аспектите на околната среда, в съответствие с действащото законодателство в страната както и с другите изисквания, които сме приели. Ръководството е убедено, че основната цел на дружеството може да бъде постигната чрез поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление изискваща :

Постоянна грижа на ръководството е непрекъснатото подобряване и усъвършенстване ефикасността на системата за управление, която е изградена, документирана, внедрена и поддържана във всички структурни звена на дружеството в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. Политиката е разгласена и достъпна в дружеството, пред заинтересованите страни и обществеността. Всички изисквания на системата за управление са задължителни за изпълнение от целия персонал. За нас периодичното преразглеждане, подобряването и постоянното поддържане адекватността на политиката съобразно настъпилите промени в законодателството, както и всички други изисквания на дружеството, представляват най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на нашите служители, клиенти и партньори.

Като управител на ТЕМП-ПБ ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика на управление

Управител: ………................. / инж. Георги Шилов /